Ψηφιακή Συλλογή «Επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικό και άλλο υλικό »

Η Ψηφιακή Συλλογή «Επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικό και άλλο υλικό» περιλαμβάνει κάθε είδος επιστημονικά παραχθέντος υλικού, το οποίο μπορεί να είναι αποτέλεσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών, των μονάδων ή των υπηρεσιών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του ΕΚΠΑ. Η συλλογή περιλαμβάνεται στην Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ με το όνομα «Πέργαμος».

Στο πλαίσιο αυτό, στη συλλογή εντάσσονται μεμονωμένες ή ομαδικές εργασίες μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ερευνητών ή διοικητικού προσωπικού του ΕΚΠΑ ανεξάρτητα αν έχουν προέλθει από προσωπικές ή ομαδικές ερευνητικές προσπάθειες ή από χρηματοδοτούμενα έργα.

  • Στη Συλλογή μπορούν να αναρτώνται δημοσιεύσεις ή άρθρα σε περιοδικά και συνέδρια, τεχνικές αναφορές, βιβλία ή κεφάλαια βιβλίων, επιστημονικά άρθρα εργασιών εν εξελίξει (pre-prints), καθώς και σύνολα από ερευνητικά δεδομένα.
  • Στη συλλογή ΔΕΝ περιλαμβάνονται Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες ή Διδακτορικές Διατριβές.
  • Αν και το υλικό της Συλλογής θεωρείται εν προοιμίου Ανοικτής Πρόσβασης, ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί λόγω πνευματικών δικαιωμάτων για ήδη δημοσιευμένο υλικό σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
  • Η ανάρτηση των εργασιών γίνεται με αυτο-απόθεση (επίσης γνωστή και ως αυτο-αρχειοθέτηση) από τους δημιουργούς τους και δεν υπόκειται σε κάποιον περαιτέρω έλεγχο.
  • Ο δημιουργός (ή οι δημιουργοί) κάθε ανάρτησης είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ποιότητα και την αυθεντικότητα του περιεχομένου, καθώς και την ορθότητα των στοιχείων, των μεταδεδομένων τεκμηρίωσης και των ενδεχόμενων πνευματικών δικαιωμάτων και απαλλάσσουν τόσο την Πέργαμο και τους διαχειριστές της όσο και το ΕΚΠΑ γενικότερα από κάθε σχετική ευθύνη.

 

Συνδεθείτε στην ψηφιακή συλλογή «Επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικό και άλλο υλικό»

Οδηγίες αυτο-απόθεσης υλικού

Η διαδικασία αυτο-απόθεσης του ερευνητικού υλικού είναι αρκετά απλή και σε κάθε βήμα παρέχονται από το σύστημα σχετικές οδηγίες και επεξηγήσεις.

Ωστόσο, για την διευκόλυνση των δημιουργών, η Πέργαμος παρέχει ειδική ενότητα για "Βοήθεια", όπου ακολουθώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο, ο ενδιαφερόμενος χρήστης μπορεί να βρει:

  • Βοηθητικό υλικό για την κατάθεση επιστημονικών δημοσιεύσεων και λοιπού ερευνητικού υλικού (παρέχεται ενδεικτικά και σε μορφή PDF)
  • Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία απόθεσης υλικού στη Συλλογή «Επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικό και άλλο υλικό»  (παρέχονται ενδεικτικά και σε μορφή PDF)